VOP.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY –  www.muj-sperk.com

Vymezení smluvních stran a poskytovaných služeb

I.  

 1. Všeobecné obchodní podmínky platí pro internetový online obchod na  www.muj-sperk.com  a upravují vztah mezi kupujícím a prodávajícím). Prodávajícím je provozovatel tohoto obchodu, pan Zbyšek Joachymstál, IČO: 13098209, s místem podnikání Jičínská 613/33, Praha 3, Česká republika.
 2. Kontaktní údaje na prodávajícího: e- mail…zbysek.j@seznam.cz …………………., tel.:…+420 731901845………….., bankovní spojení…110353309………/…0800…..
 3. Kupujícím může být právnická nebo fyzická osoba starší 18 let, která s prodávajícím uzavřela kupní smlouvu o položkách nabízených prostřednictvím internetového online formuláře na www.muj-sperk.com.
 4. Předmětem smlouvy je kterákoliv položka zboží z nabízeného na internetových stránkách www.muj-sperk.com a uvedeného v objednávce kupujícího, kterou prodávající přijal. 

 

II. Cena zboží

 1. Sjednanou cenou je cena zveřejněná k datu objednávky u objednaného zboží na internetových stránkách prodávajícího uvedených výše. Tato cena bude uvedena i ve zprávě potvrzující objednávku. Tím není vyloučena možnost prodávajícího dodat kupujícímu službu v rámci akce či dodatečné slevy za cenu nižší, než je cena sjednaná.
 2. Není – li výslovně uvedeno jinak, zahrnují zveřejněné ceny také daň z přidané hodnoty (DPH).
 3. Ceny zboží jsou konečné a nebudou k nim účtovány žádné příplatky, s výjimkou poštovného, balného a poplatku za platbu dobírkou ve výši zveřejněné na internetových stránkách prodávajícího ke dni objednávky.

 

 

            III. Způsob objednání a dodání služby

 1. Objednávku lze učinit na stránkách www.muj-sperk.com Objednávka je návrhem kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím a je závazná pro obě smluvní strany. Objednání se provádí přidáním zboží do košíku, následně je vyžadováno vyplnění formuláře (název a adresa kupujícího, termín a čas, příp. adresa dodání, telefon, kontaktní osoba, způsobem platby a fakturační údaje). Uzavřením návrhu kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 2. Provedením objednávky vyslovuje objednatel zároveň souhlas se sjednanou cenou objednaného zboží (viz čl. II. 1-3 těchto VOP)
 3. Prodávající přijetí objednávky potvrdí při odeslání internetového formuláře a následně i e – mailem na adresu zadanou kupujícím.
 4. Nezbytnou podmínkou pro odeslání objednávky je vyplnění veškerých údajů v objednávkovém formuláři. Kupující se zavazuje, že uvedené údaje jsou platné a pravdivé. Uvedení nesprávných údajů může mít za následek nedodání požadovaných položek sortimentu na správnou adresu. Veškeré náklady spojené s novým doručením budou účtovány kupujícímu.
 5. Prodávající odešle objednané zboží, které nabízí s doložkou dostupnosti „skladem“ ve lhůtě nejpozději pěti pracovních dnů od přijetí objednávky. Pokud by nastal případ, že by objednávka nemohla být dodána v uvedeném termínu, oznámí tuto skutečnost kupujícímu (telefonicky, emailem) a dohodne se s ním na dalším řešení. Zboží, které nebylo s touto doložkou dostupnosti nabízeno a je třeba je objednat, odešle kupující prodávajícímu nejpozději do pěti pracovních dnů od naskladnění. Pokud by však celková doba mezi objednáním zboží kupujícím a jeho dodáním prodávajícímu přesáhla dobu 1 kalendářního měsíce, ověří si prodávající před odesláním zboží u kupujícího, zda má o zboží i nadále zájem.
 6. Kupující si v objednávkovém formuláři zvolí způsob dodání. Ceny poštovného a balného u jednotlivých způsobů dodání s přihlédnutím k rozsahu objednávky prodávající zveřejní v ceníku na svých internetových stránkách, aktuální cena bude zřejmá již z kalkulace před potvrzením objednávky. Případná změna výše poštovného a balného v době od potvrzení objednávky do odeslání zboží kupujícímu nebude mít na rozsah práv a povinností z objednávky žádný vliv.
 7. Kupující si je vědom, že zasláním objednávky prodávajícímu vznikla kupní smlouva, která je oboustranně závazná. Na základě této smlouvy a všeobecných obchodních podmínek je prodávající oprávněn vymáhat své pohledávky vůči kupujícímu a případně jejich vymáháním pověřit advokáta.
 8. Prodávající si vyhrazuje právo objednávku zrušit a objednané zboží nedodat, pokud by dodatečně zjistil, že objednatelem je osoba mladší 18 let.

IV. Platební podmínky

 1. Objednávku je možné uhradit následujícími způsoby:

- Převodem na účet dodavatele

-  dobírkou při předání zboží v hotovosti u dopravce

            - hotově na adrese E shopu

              Sjednaná platba se považuje za uhrazenou připsáním platby na účet prodávajícího, u platby  hrazených prostřednictvím dobírky pak převzetím                platby doručujícím subjektem.

 

V.  Odpovědnost za vady   

 1. Odpovědnost za vady se řídí obecně závaznými právními předpisy
 2. Kupující je povinen při převzetí zkontrolovat, zda je zásilka kompletní, nepoškozená a schopná převzetí.
 3. Prodávající se bude snažit vyřešit reklamaci ke spokojenosti kupujícího. O uplatnění reklamace vystaví dodavatel kupujícímu potvrzení prostřednictvím kontaktní e- mailové adresy.
 4. Na dodané zboží se vztahuje záruka v rozsahu upraveném pro daný druh zboží právními předpisy.

            5.  Reklamaci zboží provede objednatel tím způsobem, že zašle zboží na adresu Můj Šperk, Jičínská 613/33, Praha 3, 130 00.s uvedením čísla a                    data objednávky, vytýkaných vad a navrhovaného způsobu řešení reklamace. Požaduje – li vrácení zaplacené částky, je povinen uvést též                            bankovní spojení pro vrácení zaplacené částky. Tyto informace může kupující zaslat či doplnit i prostřednictvím kontaktní e – mailové                      adresy. Zbysek.j@seznam.cz

           6. Uplatněnou reklamaci vyřídí poskytovatel nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění. O vyřízení reklamace prodávající kupujícího                vyrozumí e – mailem

           7. Pro vrácení zaplacené částky z důvodu reklamace se přiměřeně použije ustanovení čl. VI.2 těchto podmínek, rozhodným dnem pro                  počátek lhůty k úhradě je poslední den, kdy měla být reklamace vyřízena, bez ohledu na to, kdy se tak skutečně stalo.

        VI. Odstoupení od smlouvy

 

 1. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů od dodání zboží, a to i bez udání důvodu a požadovat vrácení zaplacené částky
 2. Prodávající se zavazuje vrátit v případě platného odstoupení od smlouvy plnění již uhrazené kupujícím, a to do 14 dnů od doručení zprávy o odstoupení od smlouvy a sdělení čísla bankovního účtu, který objednatel pro vrácení úhrady určil nebo sdělení jiného požadovaného způsobu platby. Má přitom právo započíst si prokazatelné a skutečně vynaložené náklady spojené se zvoleným způsobem doručení zboží a jeho úhrady úhrad a vrátit prodávajícímu pouze zbývající část provedené úhrady.
 3. Odstoupením je smlouva od samého počátku zrušena a povinnosti obou stran zaniknou

  VII.  Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

 1. V souladu se zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů kupující souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů prodávajícím, jakožto správcem a zpracovatelem, za účelem zařazení do databáze správce a dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení výrobků a služeb a za účelem obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. a to po dobu deseti let od udělení souhlasu. Kupující bere na vědomí, že má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle §§ 11, 21 zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje kupující dobrovolně a může jej kdykoliv bezplatně na adrese správce odvolat.
 2. Objednávka je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi objednatelem a poskytovatelem služby archivována za účelem jejího splnění a další evidence.

        VIII. Závěrečná ustanovení

    

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření smlouvy.
 2. Podáním objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.
 3. Bez písemného svolení provozovatele stránek www.muj-sperk.com není možné kopírovat texty, popisy zboží, fotografie a používat je pro další komerční účely.
 4. Vztahy výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami nebo zvláštním ujednáním smluvních stran se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména pak Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.). Je-li druhou smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, vše ve znění případných novel.
 5. V souladu se zákonnou povinností označení tabákových výrobků a povinností uvést na nich varování upozorňuje prodávající i v těchto obchodních podmínkách, že kouření může způsobit závažné poruchy zdraví.

               Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 23.10/2017. Změny obchodních podmínek jsou vyhrazeny